HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỀU MÁY NÉN KHÍ

Trong một hệ thống có nhiều máy nén khí thì vấn đề tối ưu điều khiển các máy nén khí này sao cho đáp ứng được nhu cầu sản xuất, đảm bảo tính luân phiên đồng đều giữa các máy nén khí nhằm đảm bảo tuổi thọ, đảm bảo tính tối ưu việc tiết kiệm điện, kết nối với người sử dụng để đưa ra các cảnh báo dự đoán đối với các sự cố của hệ thống máy nén khí trục vít không dầu và có dầu Hitachi. Bộ điều khiển khí nén Multi Roller được thiết kế để đảm bảo thực hiện các công việc nói trên

Bộ điều khiển nhiều may nen khi

Bộ điều khiển nhiều may nen khi

Đây là  một loại tủ điều khiển trung tâm, hỗ trợ các tính năng kỹ thuật cho máy nén khí   . 

 
 Chức năng điều khiển và chức năng của các nút trên tủ điều khiển máy nén khí Hitachi.

 
 1 / Star – Autor – Manu 
 
 - Star: nút điều khiển này để sử dụng khởi động cưỡng bức từng máy nén khí một. 
 - Autor :   khi để ở chế độ này máy nén khí sẽ tự động hoạt động theo chế độ được cài đặt. 
 - Manu :   Nút này dùng để tắt máy cưỡng bức từng máy một. 
 
 2 / Rotation: chế độ này được sử dụng bởi nhà cung cấp thiết bị. 
 
 3 / Reset switch: Nút này dụng để reset các lỗi đã xảy ra. 
 
 4 / Intial pumpup : chế độ này được sử dụng bởi nhà cung cấp thiết bị.
 
 5 / Star-stop: Nút này dùng để khởi động hoặc tắt hoàn toàn máy nén khí ( khi đặt ở chế độ tự động ) 

 

Cac den bao tren bo dieu khien nhieu may nen khi

Cac den bao tren bo dieu khien nhieu may nen khi

 6 / Rometo :  chế độ này được sử dụng bởi nhà cung cấp thiết bị
 
 7 /   Check: được dùng để kiểm tra lại các thông số cài đặt và các kỹ thuật của tủ điều khiển ( khuyến cao: mục này công nhân vận hành không được sử dụng ) 
 
 8 / T e n – k e y   s w i t c h    0 – 9    D ù n g   đ ể   c à i   đ ặ t   c á c   t h ô n g   s ố   c h o   t ủ   đ i ề u   k h i ể n ( k h u y ế n   c á o : m ụ c   n à y   đ ư ợ c   s ử   d ụ n g   b ở i   n h à   c u n g   c ấ p   t h i ế t   b ị   m u c   n à y   c ô n g   n h â n   v ậ n   h à n h   k h ô n g   đ ự o c   s ử   d ụ n g . ) 
 
 9 /    C     C l e a r   k e y    k h u y ế n   c á o : m ụ c   n à y   đ ư ợ c   s ử   d ụ n g   b ở i   n h à   c u n g   c ấ p   t h i ế t   b ị   m u c   n à y   c ô n g   n h â n   v ậ n   h à n h   k h ô n g   đ ự o c   s ử   d ụ n g . ) 
 
 1 0 / S e l e c t :   k h u y ế n   c á o : m ụ c   n à y   đ ư ợ c   s ử   d ụ n g   b ở i   n h à   c u n g   c ấ p   t h i ế t   b ị   m u c   n à y   c ô n g   n h â n   v ậ n   h à n h   k h ô n g   đ ự o c   s ử   d ụ n g . 
 
 1 1 / E n t :   k h u y ế n   c á o : m ụ c   n à y   đ ư ợ c   s ử   d ụ n g   b ở i   n h à   c u n g   c ấ p   t h i ế t   b ị   m u c   n à y   c ô n g   n h â n   v ậ n   h à n h   k h ô n g   đ ự o c   s ử   d ụ n g 
 

Bo dieu khien he thong nhieu may nen khi

Bo dieu khien he thong nhieu may nen khi


 1 2 / B a c k – N e x t :   k h u y ế n   c á o : m ụ c   n à y   đ ư ợ c   s ử   d ụ n g   b ở i   n h à   c u n g   c ấ p   t h i ế t   b ị   m u c   n à y   c ô n g   n h â n   v ậ n   h à n h   k h ô n g   đ ự o c   s ử   d ụ n g 
 
 1 3 /   N e x t   S t a r :   k h i   m à n   h ì n h   h i ể n   t h i   n h ấ p   n h á y , c h o   b i ế t   m á y nén khí   t i ế p   t h e o   s ẽ   k h ở i   đ ộ n g   t i ế p   t h e o   l à   m á y   n à o . 
 
 1 4 / N e x t   S t o p :   k h i   m à n   h ì n h   h i ể n   t h i   n h ấ p   n h á y , c h o   b i ế t   m á y   t i ế p   t h e o   s ẽ   t ắ t   t i ế p   t h e o     l à   m á y   n à o . 
 
 1 5 / I n i t i a l   P u m p – U p : k h i   đ è n   t í n   h i ệ u   s á n g   c h o   b i ế t   l à   c h ế   đ ộ   n à y   đ "   k í c h   h o ạ t . 
 
 1 6 / R u n   : k h i   đ è n   m à u   x a n h   s á n g   c h o   b i ế t   m á y     ở   c h ế   đ ộ   đ a n g   h o ạ t   đ ộ n g . 
 
 1 7 / O n – L o a d :   k h i   đ è n   m à u   v à n g   s á n g   c h o   b i ế t   m á y   đ a n g   ở   c h ế   đ ộ   c h ạ y   c ó   t ả i . ( k h i   k h ô n g   s á n g   l à   m á y   c h ạ y   ở   c h ế   đ ộ   k h ô n g   t ả i ) 
 
 1 8 / F a i l u r e : k h i   đ è n   m à u   đ ỏ   b ậ t   s á n g   ở   m á y nén khí trục vít   n à o   l à   c h o   b i ế t   m á y   đ ó   đ a n g   c ó   l ỗ i   s ả y   r a ( l i ê n   h ệ   v ớ i   n h à   c u n g   c ấ p ) 
 
 1 9 / L i n e   P r e s s u r e : h i ể n   t h ị   á p   x u ấ t   đ a n g   c ó   t r o n g   h ệ   t h ố n g . 
 
T r ê n   đ â y   l à   m ộ t   s ố   h ư ớ n g   d ẫ n   c ũ n g   n h ư   k h u y ế n   c á o   đ ố i   v ớ i   n g ư ờ i   s ử   d ụ n g   l o ạ i   t ủ   đ i ề u   k h i ể n   S T E P R O L L O R   S R – 2 4 
 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi được được tư vấn thêm

Nguyễn Thanh Thế – Phụ trách kinh doanh
Công ty tnhh thương mại Thăng Uy
Tầng 2 – Tòa nhà Thăng Long – 98A Ngụy Như Kon Tum – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 0914 375 535
E-mail: the@thanguy.com

 
 

Pin It

Leave a Reply